EN
SK

Prevádzkovateľ

Spoločnosť STADING, s.r.o., IČO: 35 703 334, sídlo: Nobelova 34, 836  05, Bratislava je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude  spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ  postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými  právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie  a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich  osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva v súlade so  zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a GDPR.

Aké osobné údaje zbierame

Keď navštevujete webstránku www.stading.sk a/alebo ak využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate.  Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako  napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate.  Rovnako aj vytvárame videozáznam Vašej aktivity na našej webstránke.

V  prípade použitia kontaktného formulára na stránke využívame všetky  zadané osobné údaje aj multimédiá, ktoré vyplníte. Medzi ne patria meno a  priezvisko, emailová adresa a telefónny kontakt.

Získavame  tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na  pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení  prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o  vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky  k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies  a podobných nástrojov.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej  činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme  našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby  v požadovanom rozsahu. Zároveň spracúvame osobné údaje ako cookies  súbory a IP adresy za účelom lepšieho porozumenia potrieb existujúcich  aj potenciálnych zákazníkov.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe  zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu  dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona  znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre  účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich  osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu  činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie  osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na  základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími  osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku  voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri  výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký  štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej  osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré  sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos  osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim  považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany  osobných údajov.

Z akých tretích strán získavame údaje

Spoločnosť STADING s.r.o. aktívne ani vedome nezískava osobné údaje z tretích strán.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za  využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné  a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho  a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola  čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek  otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na  email: stading@stading.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie  ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov  môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.