EN
SK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – STADING, spol. s r.o.

Vítame Vás na internetových stránkach stading.sk (ďalej len  „Stránky“) prevádzkovaných spoločnosťou STADING s r.o. (ďalej len  „Spoločnosť“).
Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne  prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré  upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne  vzťahy medzi Spoločnoťou a návštevníkom Stránok, teda Vami.

STADING  s r.o., Nobelova 34, 836 05, BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO:  35703334, telefónne číslo: +421(2)4463 1391, Email: stading@stading.sk,  korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi: Nové Záhrady I 15926/11,  821 05, Bratislava, Slovenská republika.

Ak nesúhlasíte s týmito  Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte.  Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s  týmito Podmienkami súhlasíte.

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa Stránok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

1. Prístup
Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.

2. Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba  využívajúca služby na Stránkach (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“)  môže využívať funkcie Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje  a vyhlasuje, že:

(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 (ii) sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo  používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

3. Práva spoločnosti STADING s r.o.
Spoločnoť si vyhradzuje právo na:
 (i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti)  a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či  Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám  za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
(ii) prípadnú zmenu  Podmienok (alebo ich časti) s následným informovaním Uživateľa, a v  prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže Stránky nenavštevovať
 (iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Spoločnosť nadobudne  dôvodné podozrenie, že Užívateľ koná voči Spoločnosti v rozpore s  dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje  manipulácia so Stránkami, prípadne s účtami za účelom získania výhody na  úkor Spoločnosti.

4. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedné za stratu, škodu, náklady  a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z  akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich  zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu  Spoločnosti, vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov,  porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.

5. Odkazy na stránky tretích strán
 Spoločnosť môže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy  na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo  reklamnej činnosti Spoločnosti. Spoločnosť nekontroluje všetky  informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedná za ich  obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na  Stránky neznamená súhlas Spoločnosti s ich obsahom ani ich podporu.  Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a  dohodami

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2018. Spoločnosť STADING s r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

 

STADING spol. s r.o.

Nové záhrady I 15926/11,

821 05, Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Email: stading@stading.sk
www.stading.sk

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.